Obchodní podmínky

Doprava a platba

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení
II. Předmět kupní smlouvy
III. Objednání zboží, uzavření kupní smlouvy
IV. Cena zboží a platební podmínky
V. Způsob dodání a dodací podmínky
VI.  Odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem
VII. Odpovědnost za práva z vadného plnění, reklamace
VIII. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího
IX. Ochrana osobních údajů
X. Závěrečná ustanovení


I. Základní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti XTREME Invest s.r.o., se sídlem Holubinková 169/8, Praha 10, PSČ 10400, IČ: 06552251, DIČ CZ06552251, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 284156, číslo bankovního účtu: 418666002/5500, kontaktní údaje: tel. 724571718, e-mail linhart@xt-invest.cz (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v platném znění, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na webové stránce umístněné na internetové adrese www.lekarna-matej.cz.

1.2 Pro účely těchto obchodních podmínek se za spotřebitele považuje fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Ochrana spotřebitele dle NOZ a dle těchto obchodních podmínek se nevztahuje na případy, kdy kupujícím není spotřebitel.

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména NOZ a zákonem o léčivech č. 378/2007Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“).

1.5 Odesláním objednávky kupující akceptuje obchodní podmínky. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí zněním obchodních podmínek platným a účinným ke dni uzavření kupní smlouvy, které jsou pro obě smluvní strany závazné, pokud není ve smlouvě dohodnuto výslovně něco jiného. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat bez předchozího upozornění. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

II.  Předmět kupní smlouvy

2.1 Internetový obchod obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.2 Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží (dále jen „poštovné“). Informace o poštovném uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.3 Veškerá prezentace zboží umístěná na webových stránkách internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 NOZ se nepoužije. Obrázky produktů obsažené v internetové prezentaci jsou pouze ilustrativní, vzhledem k neustálým změnám obalů ze strany výrobců není prodávající schopen garantovat stejný vzhled obalů objednaných produktů v okamžiku prodeje. U léčiv je rozhodující text uvedený v příbalovém letáku daného léčiva.

2.4 V případě léčiv mohou být předmětem zásilkového výdeje pouze léčivé přípravky registrované podle § 25 odst. 1 zákona o léčivech, jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci není omezen podle § 39 odst. 5 zákona o léčivech nebo není vázán na lékařský předpis. Před použitím všech přípravků je kupující povinen pečlivě si přečíst příbalový leták, neboť prodávající nenese odpovědnost za nesprávné použití léčivého přípravku nebo doplňku stravy. Nesprávné použití je takové, které je v rozporu s informacemi v příbalovém letáku, nebo doporučením lékaře či lékárníka.

2.5 Prodávající jako provozovatel tohoto internetového obchodu poskytuje telefonní linku uvedenou v kontaktních informacích e-shopu, obsluhovanou farmaceutem po vymezenou provozní dobu, která je určena zejména jako informační služba pro dotazy kupujících ohledně nabízeného zboží, objednávek zboží včetně řešení reklamací a rovněž slouží ke shromažďování a předávání informací o podezření na nežádoucí účinky či závady v jakosti léčivých přípravků dle § 85 odst. 2 písm. d) zákona o léčivech. Hovorné dle tohoto ustanovení je účtováno dle platného ceníku operátora kupujícího.

 

Tuto informační službu poskytuje prodávající na telefonním čísle: + 420 233 331 781 v provozní době .

 

III. Objednání zboží, uzavření kupní smlouvy

3.1 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář umístěný na webových stránkách prodávajícího www.lekarna-matej.cz. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Před odesláním objednávky jsou kupujícímu zpřístupněny pomocí odkazu aktuální obchodní podmínky. Souhlas s obchodními podmínkami musí kupující provést zaškrtnutím příslušného pole. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit / Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce neodkladně, nejpozději však do následujícího pracovního dne od přijetí objednávky. Kupující bere na vědomí, že veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v internetovém obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, i když je mu objednávka kupujícího doručena. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku v souladu se zákonem o léčivech mimo jiné v případě podezření ze zneužití dodávaného zboží nebo pokud kupující v minulosti porušil obchodní podmínky, opakovaně nepřevzal zboží apod., či jinak porušil právní předpisy v souvislosti s užitím internetového obchodu.

Kupující odesláním objednávky bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek platných v okamžiku odeslání objednávky a rovněž akceptuje výši ceny objednávaného zboží (včetně případných nákladů na dopravu a platbu).

 

3.2 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (př. náklady na internetové připojení apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady jsou závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující užívá.

 

3.3 Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím je uzavřena okamžikem odeslání objednávky kupujícím způsobem uvedeným v čl. 3.1 těchto obchodních podmínek. Prodávající v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 NOZ výslovně vylučuje přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou ze strany kupujícího. Návrh změn, dodatků nebo jakýchkoliv odchylek kupujícím vůči odeslané objednávce považuje prodávající pouze jako podnět k dalšímu jednání o obsahu kupní smlouvy.

 

3.4 Prodávající je v závislosti na charakteru předmětu objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.) vždy oprávněn žádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky vhodným způsobem, např. na e-mailové adrese nebo na telefonním čísle uvedeném kupujícím v objednávce a kupující je povinen objednávku verifikovat. Pokud kupující objednávku neverifikuje, je prodávající oprávněn požadovat úhradu celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu a pokud toto kupující ve stanovené lhůtě neučiní, je prodávající oprávněn objednávku zrušit.

 

3.5 Kupující je oprávněn zaregistrovat se ve věrnostním programu prodávajícího, v rámci něhož může uplatňovat slevy a další bonusy dle aktuální nabídky věrnostního programu. Způsob a rozsah zpracování osobních údajů kupujícího v souvislosti s tímto věrnostním programem je uveden v zásadách zpracování osobních údajů.

 

IV. Cena zboží a platební podmínky

4.1 Kupující obdrží zboží uvedené nabídce internetového obchodu prodávajícího za cenu platnou v okamžiku objednání. Dle níže uvedených podmínek může být cena zboží navýšena o náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši (dále jen „poštovné“), které je kupující povinen uhradit prodávajícímu společně s kupní cenou zboží. Cena poštovného je uvedena v čl. V. těchto obchodních podmínek. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.2 Cenu zboží a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží (poštovné) dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti nebo platební kartou v provozovně prodávajícího na adresách uvedených níže při osobním odběru zboží;
v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.
4.4 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.4 těchto obchodních podmínek), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.5 Nabídka zboží vystaveného v internetovém obchodě platí pouze do vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit.

4.6 Faktura vystavená prodávajícím na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím po uhrazení ceny zboží je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. Vlastnické právo k prodávanému zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení ceny zboží. Při bezhotovostní úhradě je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn až připsáním celé částky na účet prodávajícího.

 

V. Způsob dodání a dodací podmínky

5.1 Objednané zboží je zasíláno zásilkovou službou dle aktuální nabídky poskytovatelů zásilkových služeb (přepravců). Stejně tak způsob platby za objednané zboží je možno zvolit na základě momentální nabídky prodávajícího. Jednotlivé způsoby dodání zboží a platby za takové zboží zvolí kupující při samotném provádění objednávky výběrem z nabízených možností při on-line nákupu.

5.2 Zboží označené „pouze osobní odběr“” je možné převzít pouze osobně v provozovně prodávajícího. Toto zboží nelze zaslat zásilkovou službou.

5.3 Je-li předmětem objednávky zboží, které vyžaduje zvláštní režim při manipulaci nebo uchovávání (např. uchovávání v chladu), je možný pouze osobní odběr v provozovně prodávajícího. Toto zboží nelze zaslat zásilkovou službou.

5.4 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.5 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.6 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.7 Informace o výši nákladů spojených s balením a dodáním zboží (poštovné) platí pouze pro doručování zboží v rámci České republiky. Při doručení do zahraničí budou dodací podmínky (dopravné, balné) sjednány individuálně dohodou smluvních stran.

5.8 Expedice zboží, které je skladem, na dobírku či k osobnímu odběru budou realizovány do 24 hodin od přijetí objednávky a do této doby předány přepravní společnosti. Zboží objednané v sobotu, neděli nebo ve svátek zasíláme následující pracovní den.  Není-li zboží na skladě, objednávku odesíláme v den doručení dodavatelem. Objednávky jsou expedovány v pořadí, ve kterém došly.

5.9 Zásilky budou doručovány přepravní společností dle jejích vnitřních přepravních podmínek, zpravidla do 24 hodin od převzetí zásilky tak, aby bylo zajištěno jejich dodání kupujícímu ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od přijetí objednávky; nelze-li daný termín dodržet, bude o tom kupující v tomto termínu informován.

5.10 Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalů, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky, svědčí-li porušení obalů o neoprávněném vniknutí do zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit telefonicky na linku prodávajícího (v uvedenou pracovní dobu lékárny zajišťující zásilkový výdej) nebo emailem na adresu info@lekarna-matej.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a ten do 24 hodin zaslat emailem prodávajícímu. Pokud je převzetí zásilky stvrzeno podpisem kupujícího v dokladech dopravce, na případné pozdější reklamace z důvodu neúplnosti nebo porušení obalu zásilky nelze brát zřetel.

5.11 Úhrada za náklady spojené s dopravou a platbou zboží je stanovena následovně:

Osobní odběr - Lékárna Pod svatým Matějem - Hotově v lékárně
Zboží lze ZDARMA osobně převzít na adrese:
Lékárna Pod svatým Matějem, Zelená 1570/14A, 160 00, Praha 6
DŮLEŽITÉ: Při osobním odběru vždy vyčkejte na zaslání potvrzujícího e-mailu o tom, že je Vaše zboží připraveno k vyzvednutí, jinak je možné, že zboží nebude k odběru připravené!!!
Osobní odběr - Lékárna Pod svatým Matějem - Zaplatit nyní - platební brána PayU
Zboží lze ZDARMA osobně převzít na adrese:
Lékárna Pod svatým Matějem, Zelená 1570/14A, 160 00, Praha 6
DŮLEŽITÉ: Při osobním odběru vždy vyčkejte na zaslání potvrzujícího e-mailu o tom, že je Vaše zboží připraveno k vyzvednutí, jinak je možné, že zboží nebude k odběru připravené!!!
PPL zásilková služba - Dobírka
Cena za dopravu a platbu se neúčtuje při objednávce nad 2 500,- Kč
Cena dopravy je 99,- Kč, cena platby 45,- Kč
PPL zásilková služba - Zaplatit nyní - platební brána PayU
Cena za dopravu a platbu se neúčtuje při objednávce nad 2 500,- Kč
Cena dopravy je 99,- Kč, cena platby 0,- Kč
Zásilkovna - Dobírka
Cena za dopravu a platbu se neúčtuje při objednávce nad 2 500,- Kč
Cena dopravy je 69,- Kč, cena platby 45,- Kč
Zásilkovna - Zaplatit nyní - platební brána PayU
Cena za dopravu a platbu se neúčtuje při objednávce nad 2 500,- Kč
Cena dopravy je 69,- Kč, cena platby 0,- Kč
 

 

VI. Odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem

Ustanovení tohoto článku se nepoužije pro kupující - podnikatele. Právo podnikatele na odstoupení od kupní smlouvy se řídí příslušným právním předpisem.

6.1  Spotřebitel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu v souladu s ust. § 1829 odst. 1 NOZ i bez uvedení důvodu a bez sankce ve lhůtě 14 dnů, která běží ode dne:

a) převzetí zboží, jde-li o kupní smlouvu; nebo

b) převzetí poslední dodávky zboží, jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí.

6.2  Odstoupení od kupní smlouvy je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit:

I.               elektronicky na e-mail: info@lekarna-matej.cz, nebo

II.             písemným dopisem zaslaným na adresu Lékárny: Lékárna Pod svatým Matějem, Zelená 1570/14A, 160 00, Praha 6.

Pro odstoupení od smlouvy je spotřebitel oprávněn použít vzorový formulář pro odstoupení.

6.3  Spotřebitel je povinen alespoň odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím lhůty stanovené v čl. VI. odst. 6.1 tak, aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy. V případě obdržení odstoupení od kupní smlouvy potvrdí prodávající bez zbytečného odkladu jeho přijetí. Následně bude spotřebitele kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a potvrdí si s sním následný postup.

6.4  Spotřebitel je však povinen, pokud odstupuje od smlouvy, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení, zaslat či dopravit zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na adresu Lékárny prodávajícího:

Lékárna Pod svatým Matějem, Zelená 1570/14A, 160 00, Praha 6

6.5  Zboží odeslané kupujícím v rámci odstoupení je tento povinen vrátit prodávajícímu s kopií dokladu o koupi, v původním neporušeném obalu, nepoužité, nepoškozené a s případným příslušenstvím dodaným se zbožím. Pokud byly se zbožím poskytovány jakékoliv dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, tak tato darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky, neboť v opačném případě by se jednalo na straně kupujícího o bezdůvodné obohacení. 

6.6  Prodávající není povinen převzít zboží, které bude spotřebitelem zasláno na dobírku.

6.7  Spotřebitel nese dle § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 NOZ při odstoupení od smlouvy náklady spojené s navrácením zboží.

6.8  V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo prodávajícímu doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým peněžní prostředky obdržel, neuvede-li kupující ve formuláři pro odstoupení od smlouvy jiné číslo bankovního účtu. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal.

6.9  Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud bude vrácené zboží v rozporu s předchozí větou poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.10        Případy, kdy nelze od smlouvy odstoupit:

-       na registrované léčivé přípravky bez vady se nevztahuje možnost jejich vrácení bez udání důvodu v případě uzavření kupní smlouvy na dálku podle občanského zákoníku (obdobně je tomu při výdeji léčivých přípravků v lékárně);

-       v případě jiného zboží (např. zdravotnické prostředky či potravinové doplňky) nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží odstoupit ze všech důvodů uvedených v § 1837 občanského zákoníku zejména, když se jedná o zboží:

o   upravené podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;

o   podléhající rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

o   v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit zpět.

 

VII. Odpovědnost za práva z vadného plnění, reklamace

7.1  Práva a povinnosti při koupi zboží dle těchto obchodních podmínek ve vztahu k odpovědnosti prodávajícího za vady a odpovědnosti plynoucí ze záručních podmínek se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

 

7.2  Pokud se jedná o kupujícího – spotřebitele, tak se na smluvní vztah použijí též ustanovení o prodeji zboží v obchodě dle ustanovení § 2158 a násl. NOZ, přičemž způsob, postup a lhůta pro uplatnění práv z vad a reklamace pro spotřebitele je upravena v reklamačním řádu, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

 

VIII. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího
            

8.1 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část zejména v případě, že objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo nebude možné dodat zboží ve stanovené lhůtě. V případě, že tato situace nastane, zavazuje se prodávající neprodleně informovat kupujícího na e-mailovou adresu nebo na telefonický kontakt uvedený v objednávce a domluvit se s ním na dalším postupu (např. nahrazení objednaného zboží jiným). Pokud nedojde k dohodě, prodávající může objednávku zrušit.

 

IX. Ochrana osobních údajů

9.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Osobní údaje jsou prodávajícím zpracovávány v rozsahu a způsobem stanoveným v zásadách zpracování osobních údajů.

9.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, IČ, DIČ, telefonní číslo, adresa elektronické pošty (dále společně jako „osobní údaje“).

9.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení, a to až do doby, než písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním. Kromě osob dopravujících zboží, a kromě případné zákonné povinnosti poskytnutí osobních údajů nebudou osobní údaje kupujícího bez jeho předchozího souhlasu předávány třetím osobám.

9.4 Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

9.5 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a správné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně poskytnutých údajů.

 

X. Závěrečná ustanovení

10.1 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@lekarna-matej.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) NOZ informuje prodávající kupujícího, že v případě mimosoudní stížnosti ohledně prodeje léčiv je kupující oprávněn se obrátit na kontrolní orgán, kterým je Státní ústav pro kontrolu léčiv, adresa: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, tel: +420 272 185 111, e-mail: posta@sukl.cz , www: http://www.sukl.cz. Odpovědnou osobou ve vztahu ke Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, pokud se týká provozování internetového obchodu, je prodávající.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů podle § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: Prodávající tímto informuje spotřebitele, že subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 12000,  www.coi.cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy s výjimkou smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče, včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.

10.2 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.3 Prodávající je ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) NOZ ve vztahu ke kupujícímu vázán Etickým kodexem české lékárnické komory.

10.4 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.5 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.6 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 2.8.2019.

 

 

 

 

nahoru

Doprava a platba

 1. Osobní odběr - Lékárna Pod svatým Matějem - Hotově v lékárně
  • Zboží lze ZDARMA osobně převzít na adrese:
  • Lékárna Pod svatým Matějem, Zelená 1570/14A, 160 00, Praha 6
  • DŮLEŽITÉ: Při osobním odběru vždy vyčkejte na zaslání potvrzujícího e-mailu o tom, že je Vaše zboží připraveno k vyzvednutí, jinak je možné, že zboží nebude k odběru připravené!!!
 2. Osobní odběr - Lékárna Pod svatým Matějem - Zaplatit nyní - platební brána PayU
  • Zboží lze ZDARMA osobně převzít na adrese:
  • Lékárna Pod svatým Matějem, Zelená 1570/14A, 160 00, Praha 6
  • DŮLEŽITÉ: Při osobním odběru vždy vyčkejte na zaslání potvrzujícího e-mailu o tom, že je Vaše zboží připraveno k vyzvednutí, jinak je možné, že zboží nebude k odběru připravené!!!
 3. PPL zásilková služba - Dobírka
  • Cena za dopravu a platbu se neúčtuje při objednávce nad 2 500,- Kč
  • Cena dopravy je 99,- Kč, cena platby 45,- Kč
 4. PPL zásilková služba - Zaplatit nyní - platební brána PayU
  • Cena za dopravu a platbu se neúčtuje při objednávce nad 2 500,- Kč
  • Cena dopravy je 99,- Kč, cena platby 0,- Kč
 5. Zásilkovna - Dobírka
  • Cena za dopravu a platbu se neúčtuje při objednávce nad 2 500,- Kč
  • Cena dopravy je 69,- Kč, cena platby 45,- Kč
 6. Zásilkovna - Zaplatit nyní - platební brána PayU
  • Cena za dopravu a platbu se neúčtuje při objednávce nad 2 500,- Kč
  • Cena dopravy je 69,- Kč, cena platby 0,- Kč

nahoru