Zpracování osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

I. Úvod

   Naši zákazníci nám svěřují své osobní údaje. My zodpovídáme za konzistentní zásady a postupy pro spolehlivou ochranu svěřených osobních údajů.  Zde Vás seznamujeme s těmito zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). Účelem tohoto dokumentu Ochrana osobních údajů v e-shopu www.lekarna-matej.cz (dále jen „zásady“) je podrobné vysvětlení podmínek zpracování osobních údajů, k němuž dochází ze strany společnosti XTREME Invest s.r.o., se sídlem Holubinková 169/8, 104 00, Praha 10, IČO: 06552251 (dále jen „správce“), při provozování e-shopu Lékárny Pod svatým Matějem umístěného na stránkách www.lekarna-matej.cz (dále jen „e-shop“). Správce určuje účel a prostředky a dobu po jakou dobu budou zpracovány osobní údaje  v e-shopu. Mimo provozování e-shopu správce provozuje též Lékárnu Pod svatým Matějem (dále jen „lékárna“).

    Při provozování e-shopu jsou zpracovávány osobní údaje zákazníka, který je fyzickou osobou a který provede v e-shopu nákup či rezervaci zboží (dále také jen „zákazník“ či „subjekt“). Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu; osobním údajem je například jméno, příjmení, e-mail, mobilní telefon; osobním údajem může ve spojení s dalším osobním údajem být i údaj o nákupní preferenci (společně dále jen „osobní údaj“ či „údaj“).

    Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány v souladu s těmito zásadami. Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací prováděná s osobními údaji automatizovaně nebo manuálně, prostředky výpočetní techniky i jinými prostředky, a to zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, uchovávání, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace (dále jen „zpracování“).

    Subjekt je povinen si tyto zásady pečlivě prostudovat dříve, než provede nákup či rezervaci zboží v e-shopu (nákup a rezervace společně dále také jen „transakce“) či než udělí souhlas. V případě, že subjekt kterémukoliv bodu nebo podmínce dle těchto zásad nerozumí, může se obrátit na správce na kontaktech uvedených níže.

    K ochraně poskytnutých osobních údajů přistupuje správce s vysokou pečlivostí. Osobní údaje jsou správcem zpracovávány transparentně a v souladu s příslušnou účinnou právní úpravou.

    Správce zásadně shromažďuje jen ty osobní údaje, které skutečně potřebuje ke stanovenému účelu. Správce vše činí tak, aby průběžně hodnotil zpracování, ať již z hlediska náležitého zabezpečení, minimalizace osobních údajů, tak i z hlediska transparentnosti, korektnosti a zákonnosti.  Správce dodržuje zásadu odpovědnosti, integrity, důvěrnosti, přesnosti a omezení uložení.

    Tyto zásady jsou platné a účinné od 21.07.2019. Správce je oprávněn v případě potřeby zásady změnit, avšak toto nemá dopad na podmínky již odsouhlaseného zpracování. Při užívání e-shopu je subjekt povinen znění zásad pravidelně kontrolovat.

 

II. Zpracovávané osobní údaje, právní základ, účely a doba zpracování

    Nákup zboží

    Za účelem přijetí objednávky, uzavření a plnění kupní smlouvy se zákazníkem správce zpracovává osobní údaje zákazníka, které jsou nezbytné k vyřízení objednávky  v následujícím rozsahu:

        jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa zákazníka;
        údaje o objednaném zboží (druh, množství, cena);
        údaj o zvolené platební metodě;
        údaj o zvoleném způsobu dodání zboží;
        fakturační adresa (ulice, číslo popisné, město PSČ);
        dodací adresa, pokud je zboží zasíláno na adresu určenou zákazníkem a tato adresa se liší od fakturační adresy;
        údaj o firmě, IČ a DIČ, pokud ho zákazník uvede (k zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů;
        případná poznámka k objednávce, pokud ji zákazník uvede;
    Poskytnutí a zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro naplnění výše uvedeného účelu. Zpracování osobních údajů je současně nutné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy a pro plnění smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a správcem, pro plnění povinností správce vyplývajících z právních předpisů, a to zejména z předpisů upravujících poskytování zdravotních služeb, zacházení s léčivy a ochranu spotřebitele, a rovněž pro ochranu oprávněných zájmů správce z důvodu prokázání souladu při kontrolách ze strany orgánů dozoru a pro obhajobu a výkon práv správce.

    Údaje uvedené v tomto odstavci II.1. správce zpracovává po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy. Daňové doklady, které mohou obsahovat osobní údaje, se pak uchovávají po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

 

    Reklamace a odstoupení od smlouvy

    Za účelem vyřízení reklamace zákazníka správce zpracovává osobní údaje zákazníka v následujícím rozsahu:

        jméno a příjmení zákazníka;
        kontaktní údaje zákazníka (adresa bydliště, e-mailová adresa a/nebo telefonní číslo);
        údaj o reklamovaném zboží, včetně pořizovací ceny zboží a data prodeje zboží;
        údaj o důvodech reklamace a požadavku zákazníka na způsob vyřízení reklamace;
        údaj o datu, kdy byla reklamace vyřízena, a o způsobu jejího vyřízení.


    Pokud zákazník odstoupí od smlouvy uzavřené se správcem, správce za účelem vyřízení souvisejících úkonů zpracovává osobní údaje zákazníka v následujícím rozsahu:

        jméno a příjmení zákazníka;
        údaj o zboží, kterého se odstoupení týká, včetně pořizovací ceny zboží a data prodeje zboží;
        údaj o způsobu vrácení peněz zákazníkovi.


Pokud není odstoupení vyřešeno přímo v lékárně, správce zpracovává též:

    adresu bydliště zákazníka;
    číslo účtu zákazníka;
    kontaktní údaje zákazníka (e-mail a/nebo telefonní číslo).
    Poskytnutí a zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro naplnění výše uvedených účelů. Zpracování osobních údajů je současně nutné pro plnění smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a správcem, pro plnění povinností správce vyplývajících z právních předpisů, a to zejména z předpisů upravujících poskytování zdravotních služeb, zacházení s léčivy a ochranu spotřebitele, a rovněž pro ochranu oprávněných zájmů správce z důvodu prokázání souladu při kontrolách ze strany orgánů dozoru a pro obhajobu a výkon práv správce.

    Poskytnutí osobních údajů je tak povinné a v případě neposkytnutí požadovaných údajů nemůže dojít k uplatnění práv zákazníka, která mu vznikla ze smlouvy uzavřené se správcem.

    Údaje uvedené v tomto odstavci III.3. správce zpracovává po dobu 5 let od vyřízení reklamace či odstoupení od smlouvy.

 

     Personalizace stránek

     Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Soubor cookies tak pomáhají například:

Ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylomožné dokončit proces nákupu s co nejmenšími obtížemi
Při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji, na zákaldě otho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům.
Na našich stránkách využíváme násldující soubory cookie: Facebook, Google Analytics, Heuréka, Sklik, Zboží.cz.

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie. Informace o způsobu nastavení najdete zde:
Internet Explorer - windows.microsoft.com
Mozilla Firefox - support.google.com
Google Chrome - support.google.com
Opera - help.opera.com
Safari - support.apple.com

 


    Předání srovnávačům

    Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami, přesto  ve vyjmenovaných případech využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou s nami ve smluvním vztahu v souladu s požadavky směrnice GDPR. Pokud zákazník udělí správci souhlas s předáním údajů o jeho transakci za účelem zjištění spokojenosti zákazníka, správce předá e-mail zákazníka a informace o jeho transakci (druh, množství a cena zboží) provozovatelům cenových srovnávačů Heureka.cz a Zboží.cz.

    Provozovatelem portálu Heureka.cz je společnost Heureka Shopping s.r.o., IČ: 02387727, se sídlem Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 218977.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

    Provozovatelem portálu Zboží.cz je společnost Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 15000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493.

 

 

III. Způsob zpracování, zpracovatelé a příjemci

    Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaným i manuálním způsobem vlastními zaměstnanci správce nebo osobami v postavení zpracovatelů, které správce zpracováním osobních údajů pověřil a s nimiž uzavřel příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů (taková osoba dále jen „zpracovatel“). Zpracování bude prováděno rovněž prostředky výpočetní techniky.

    Subjekt bere na vědomí, že správce využívá ke splnění daného účelu zpracovatele, kteří mají přístup k nezbytnému rozsahu osobních údajů subjektu pro splnění svého úkolu. Jedná se o zpracovatele zejména z následujících kategorií:

    osoby provádějící účetnictví, audit, právní služby;
    osoby poskytující IT služby;
    osoby zabývající se marketingem;
    osoby zabývající se zpracováním tištěných materiálů;
    osoby zabývající se vývojem, prodejem a servisem lékárenských systémů;
    osoby zabývající se vývojem a implementací podnikových systémů;
    osoby zabývající se vývojem webových a mobilních aplikací;
    osoby zabývající se on-line komunikací, včetně komunikace na sociálních sítích;
    osoby zabývající se zjišťováním zákaznické spokojenosti.


        Osobní údaje subjektu mohou být poskytnuty též dalším příjemcům, kteří jsou zapojeni do provozu e-shopu. Těmito příjemci jsou zejména osoby provozující Lékárnu Pod svatým Matějem nebo zajišťující přepravu zásilek či provozující zákazníkem zvolenou metodu úhrady zboží.

        Aktuální seznam příjemců, včetně zpracovatelů, si lze vyžádat na info@lekarna-matej.cz

        Osobní údaje mohou být rovněž poskytnuty orgánům veřejné moci oprávněným získávat osobní údaje dle příslušných právních předpisů. Zpracování osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro daný účel zpracování.

 

 

IV. Uplatnění práv, odvolání souhlasu

    Veškeré dotazy, poznámky či žádosti týkající se zpracování osobních údajů, a to včetně odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, může subjekt směřovat na info@lekarna-matej.cz

    O ukončení zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky může subjekt požádat též způsobem uvedeným v každém jednotlivém obchodním sdělení.

    Žádost, dotaz, odvolání souhlasu, uplatnění práva, požadavek na přístup či jiný požadavek subjektu bude po přijetí správcem zpracován bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejdéle do 1 měsíce. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další 2 měsíce. Odvolání souhlasu k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických kontaktů (telefon, e-mailová adresa) bude vyřízeno bez zbytečného prodlení, nejpozději do 7 kalendářních dní.

    V případě potřeby mohou být při vyřizování požadavků dle tohoto článku IV. zásad ze strany správce vyžadovány dodatečné informace pro přiřazení osoby ke konkrétnímu subjektu. V odůvodněných případech, pro ochranu práv subjektů, může být požadována kontrola/ověření identifikace osoby žadatele.

    Orgánem dozoru pro zpracování osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na www.uoou.cz. Subjekt je oprávněn podat stížnost k orgánu dozoru.

 

 

V. Podrobné poučení o právech

    Právo na přístup

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my Vám doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.   

    Subjekt má právo získat od správce potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud ano, má právo požadovat informaci o účelu, kategoriích, zdroji, příjemcích, době zpracování, existenci práva na opravu, výmaz, omezení, námitky a podání stížnosti u dozorového úřadu.

    Správce má nastavena opatření, aby každému subjektu poskytl veškeré informace a sdělení o zpracování. Správce informace poskytne elektronicky, popřípadě písemně.

    Správce neodmítne vyhovět žádosti subjektu při výkonu práv subjektu, ledaže nemůže věrohodně zjistit totožnost subjektu údajů, k němuž se dotčené údaje vztahují.

    Veškeré informace, sdělení a úkony jsou udělovány bezplatně. Pokud jsou žádosti podané subjektem vyhodnocené jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, a zejména pokud se opakují, může správce buď: (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací, sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

    Pokud má správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení subjektu.​​​​​​​

 

    Právo na opravu

    Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své sobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

    Subjekt má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se subjektu týkají.

    S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.​​​​​​​

 

    Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

   Vaším dalším právem je právo na výmaz. Subjekt má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

        osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

        subjekt odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

        subjekt vznese námitky proti zpracování (podle níže uvedeného „Práva vznést námitku“) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;

        osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

        osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

        osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti v případě osoby mladší 16 let, u níž musí ke zpracování dle účinné právní úpravy dát souhlas osoba vykonávající rodičovskou zodpovědnost.

 

    Výše uvedené se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:

        pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

        pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle právních předpisů, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;

        z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;

        pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výše uvedené právo znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;

        pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.​​​​​​​